Regulamin
REGULAMIN
WARUNKI UCZESTNICTWA  W PROGRAMIE KONKURSOWYM
„LuxPLus” 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady Programu Konkursowego  „LuxPlus" opierającego się na zasadach rywalizacji pomiędzy wszystkimi Uczestnikami Konkursu.
1.2. Organizatorem konkursu jest Grupa Luxpol Wolek Sp. K. w Tychach, ul.Przemysłowej 60 43-100 Tychy.
1.3. Program Konkursowy „LuxPlus” skierowany jest dla klientów Grupa Luxpol Wolek Sp.K.
1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Udział w Programie „LuxPlus“ jest dobrowolny i bezpłatny. 
1.6. Fundatorem nagród w Programie Konkursowym"LuxPlus", jest firma Grupa Luxpol Wolek Sp.K. z siedzibą w Tychach przy ul.Przemysłowej 60
1.7. Program Konkursowy pn. „LuxPlus" opiera się na zasadach rywalizacji pomiędzy wszystkimi zarejestrowanymi Uczestnikami Konkursu. Za aktywności w platformie internetowej Konkursów na koncie każdego Uczestnika naliczane będą punkty. Uczestnik, który zdobędzie największą ilość punktów podczas trwania Konkursów zdobędzie Nagrodę Główną. Uczestnicy Konkursów będą mogli zdobyte Punkty, wymienić na nagrody („Nagrody”) w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego. 
1.8. Program Konkursowy prowadzony będzie przez okres 11 miesięcy i trwał będzie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. z możliwością przedłużenia . Aktualna edycja przedłużona jest do odwołania.
1.9. Celem wdrożonego Programu Konkursowego „LuxPlus" jest kształtowanie pozytywnych relacji między Dostawcą - Grupą Luxpol a Klientem Grupy Luxpol.
1.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym „Regulaminie“. Wszelkie zmiany w będą ogłaszane z 7 -dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Programu Konkursowego.  www.luxplus.pl
1.11. Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje: 
 1. „Formularz Rejestracyjny“ – formularz zgłoszenia uczestnictwa w Programie Konkursowym, udostępniony na stronie internetowej programu konkursowego www.luxplus.pl
 2. „Formularz Reklamacji“ – formularz wypełniany przypadku niezgodności nagrody z zamówieniem.
 3. „Punkty“ – punkty przyznawane Uczestnikom Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. „Nagroda Główna“ - nagroda przyznana Uczestnikowi, który podczas trwania Konkursu, zdobędzie jak największą ilość punktów. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników zdobędzie taką samą ilość punktów, o wygranej decyduje kolejność zdobycia najwyższej ilości punktów.
 5. „Katalog Nagród“ – lista Nagród oferowanych Uczestnikom w ramach Programu Konkursowego, zawierająca nazwy i fotografie – nagród, oraz wskazanie liczby punktów, jakimi dysponować musi Uczestnik, aby otrzymać daną nagrodę, zamieszczoną i aktualizowaną na stronie internetowej Platformy Konkursowej. 
 6. „Nagroda“ – towar, usługa, gadżet z „Katalogu Nagród“, które można otrzymać za wcześniej zdobyte punkty. Wymianie na Nagrodę podlegają tylko zdobyte Punkty. 
 7. „Program Konkursowy“ – cykl Konkursów realizowanych w terminie określonym w pkt. 1.8. niniejszego paragrafu. 
 8. „Konkurs“ – zbiór zadań, aktywności, za które będzie się zdobywało Punkty. 
 9. „Regulamin“ – niniejszy Regulamin Platformy Konkursowej  "LuxPlus" określający zasady udziału.
 10. „Strona Internetowa Platformy Konkursowej“ – serwis internetowy o adresie: www.luxplus.pl na którym możliwy będzie dostęp do Programu Konkursowego.
 11. „Uczestnik“ – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy posiadająca pełną zdolności do czynności prawnych i będąca aktualnym lub potencjalnym klientem Grupy Luxpol spełniająca warunki przewidziane Regulaminem, która zgłosiła swój udział w Programie Konkursowym na warunkach określonych Regulaminem.
 12. „Wartość Punktowa“ – liczba Punktów zebranych na Platformie Konkursowej, którymi musi dysponować Uczestnik, a także wymieni je, aby otrzymać daną Nagrodę.  
 
II. UCZESTNICY
 
2.1.Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych jak i osób pełnoletnich. Uczestnikiem Programu Konkursowego może zostać tylko osoba spełniająca warunki wskazane w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu, który otrzymał zaproszenie do udziału w Programie Konkursowym na warunkach przewidzianych Regulaminem.  
2.2. Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z uczestnictwem w Programie Konkursowym jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie Konkursowym. W celu rejestracji na Platformie Konkursowej osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie Konkursowym, powinna wyrazić zgodę w zgłoszeniu (pod rygorem nieważności) na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy podania: imienia i nazwiska, nazwę podmiotu gospodarczego adresu email oraz  numeru telefonu).  Następnie Uczestnik otrzymuje na adres e-mailowy, zaproszenie do udziału w Programie Konkursowym. 
2.3. Szczegółowe informacje nt. Przetwarzania Danych Osobowych (RODO) znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www. luxplus.pl
 
III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
 
3.1. Osoba spełniająca warunki opisane w pkt 2.1., z zastrzeżeniem pkt. 2.2., może przystąpić 
do Programu Konkursowego w każdym momencie jego trwania, po otrzymaniu zaproszenia do udziału. Zaproszenie będzie zawierać link do Formularza Rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Programu Konkursowego.
3.2. Aby wziąć udział w Programie Konkursowym, wystarczy w czasie jego trwania wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Programu Konkursowego. Przystąpienie do Programu Konkursowego  następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej Programu Konkursowego zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie.  
3.3. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać:
 1. Imię i nazwisko lub nazwę podmiotu gospodarczego
 2. Numer telefonu komórkowego,
 3. mail,
3.4. Osoba przystępująca do Programu Konkursowego ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym, a także ma obowiązek ich aktualizacji w razie zmiany w czasie trwania Programu Konkursowego.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Programu Konkursowego nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji.   
3.6. Osoba przystępująca do Programu Konkursowego podając wszystkie potrzebne dane 
w Formularzu Rejestracyjnym, zatwierdzając zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wysyłając ten formularz staje się Uczestnikiem Konkursu, a wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Uczestnika, w tym zamówienie Nagrody, traktowane są jako działania Uczestnika.
3.7. Przystąpienie do Programu Konkursowego  jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3.8. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Programie Konkursowym  poprzez wysłanie z zakładki "Kontakt" na stronie internetowej Programu Konkursowego wiadomości o treści "Rezygnuję" lub przez usunięcie konta w panelu użytkownika.
3.9. W przypadku braku aktywacji Konta przez Użytkownika lub braku logowania się przez okres 
6 m-cy Konto zostanie zablokowane, dane uczestnika nie będą widoczne w rankingach.
3.10. Jedna osoba lub podmiot (jeden uczestnik) może posiadać tylko jedno konto w platformie – w przypadku uzasadnionego podejrzenia posiadania większej ilości kont organizator może prosić o wyjaśnienia i  przedstawienie dokumentów tożsamości, a w przypadku braku odpowiedzi do usunięcia konta i uczestnika z konkursu.
 
IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE (PUNKTY I NAGRODY)
 
Program Konkursowy  „LuxPlus” polega na rywalizacji pomiędzy Uczestnikami. Uczestnicy Programu Konkursowego zdobywają Punkty za aktywności na stronie internetowej Programu Konkursowego. Uczestnik, który podczas trwania Programu Konkursowego zdobędzie jak największą ilość punktów otrzyma Nagrodę. Wszyscy Użytkownicy Programu Konkursowego  przyznane punkty będą mogli wymieniać na „Nagrody”, z zastrzeżeniem iż nagrody w Katalogu Nagród mogą ulec wyczerpaniu. 
 
Punkty
 
4.1. Punkty przyznane przez Organizatora są rejestrowane na koncie Uczestnika. Informacja dla Uczestnika o liczbie Punktów będzie uwidoczniona po zalogowaniu na koncie Uczestnika.
 1. Punkty będą naliczane za aktywność Uczestników na stronie internetowej Programu Konkursowego  
 2. Punkty będą naliczane również za logowanie na stronę internetową Programu Konkursowego. Za zachowanie ciągłości logowania w danym miesiącu 
 3. Wymiana Punktów na Nagrody możliwa będzie, gdy stan Konta będzie co najmniej równy minimalnej Wartości Punktowej wybranej Nagrody ukazanej w Katalogu Nagród, a zamówienie na nagrodę zostanie złożone w terminie realizacji Programu Konkursowego.
 
Nagrody
 
4.2. W Programie Konkursowym  przewidziana jest Nagroda, dla uczestnika, który podczas całego okresu trwania Programu Konkursowego, określonego niniejszym regulaminem, zdobędzie jak największą ilość punktów na swoim koncie. W przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników zdobędzie identyczną największą wartość punktów o przyznaniu Nagrody decyduje fakt, który z Uczestników uzyskał tę ilość punktów jako pierwszy.
4.3. Lista Nagród możliwych do otrzymania za przyznane Punkty zawarta jest w Katalogu Nagród. 
4.4. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
 1. dokonać przynajmniej jednego zakupu towarów w Grupie Luxpol i uzyskanie minimum 1 punktu za takie zakupy w platformie konkursowej (nagrody będą wydawane tylko uczestnikom z aktywnymi punktami w zadaniu – Luxpol-Obroty za rok 2023 lub Luxpol-Obroty za rok 2024).

 2. zgromadzić liczbę Punktów co najmniej równą Wartości Punktowej wybranej Nagrody oraz:

 3. złożyć zamówienie na wybraną Nagrodę wypełniając formularz zamówienia Nagrody dostępny na stronie internetowej Programu Konkursowego, poprzez podanie następujących danych:
 • imię i nazwisko Uczestnika Konkursu lub nazwę podmiotu gospodarczego
 • wskazanie Nagrody, którą Uczestnik Konkursu chce otrzymać;
 • w zależności od rodzaju nagrody lub jej wartości dane niezbędne do jej zrealizowania oraz do celów podatkowych. Dane te dotyczą: data oraz miejsce urodzenia, adres zameldowania, PESEL (potrzebny do PIT), właściwy urząd skarbowy (potrzebny do PIT) seria i nr dowodu osobistego (pl) – niezbędny do odbioru nagrody pieniężnej. Bez udostępnienia poszczególnych danych wymaganych do zrealizowania danego typu nagrody oraz obowiązku podatkowego nagroda nie będzie mogła być wydana.
 1. zamówienie na Nagrodę należy złożyć w terminie realizacji Programu Konkursowego.
 2. odbiór Nagrody możliwy będzie po otrzymaniu potwierdzenia (z systemu) przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 21 dni od zamówienia. Miejsce odbioru nagród - siedziba Organizatora (pkt. 1.2). 
4.5. Nagroda nie zostanie przekazana, jeżeli liczba Punktów zgromadzonych przez Uczestnika będzie mniejsza niż liczba Punktów wymaganych do przyznania Nagrody wybranej przez Uczestnika. O niewydaniu Nagrody z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim Organizator poinformuje poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną.
4.6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Nagród w Katalogu Nagród, w tym zmiany Wartości Punktowej poszczególnych Nagród, a także zamiany rodzaju Nagród. Obowiązuje wersja Katalogu Nagród z chwili zamówienia Nagrody. 
4.7. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia Nagrody, Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz termin odbioru, na adres email podany przy zgłoszeniu do Konkursu.
4.8. Po przyjęciu zamówienia przez Organizatora nie może być ono zmienione ani odwołane.
4.9. Przyjmuje się, iż Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do odbioru Nagrody jest Uczestnik, którego dane wskazane są w formularzu zamówienia. 
4.10. Dorosły Uczestnik dokonujący odbioru Nagrody zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego celem potwierdzenia jego tożsamości. 
4.11. W momencie przyjęcia zamówienia Nagrody z konta Uczestnika zostaje odjęta liczba Punktów odpowiadająca Wartości Punktowej zamówionej Nagrody,
4.12. Zamówienia na Nagrody mogą być składane do dnia trwania Konkursu wymienionym 
w pkt.1.8 Regulaminu. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Uczestnik nie złoży zamówienia na Nagrodę, wówczas Punkty niewymienione na Nagrodę przepadają 
i zostają usunięte z Konta Uczestnika, a samo konto zostaje zablokowane. Uczestnikowi nie przysługuje żaden ekwiwalent za Punkty niewymienione w terminie podanym w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. 
4.13. Jeżeli wydanie zamówionej Nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika. W takim wypadku Organizator wyda inną Nagrodę wybraną przez Uczestnika, o takiej samej Wartości Punktowej, chyba że Uczestnik zrezygnuje z zamówienia Nagrody. Zamówienie na inną Nagrodę w zamian za pierwotnie zamówioną może zostać złożone przez Uczestnika nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania Uczestnika o braku możliwości wydania zamówionej Nagrody.
4.14. Nagrody objęte gwarancją zostaną dostarczone wraz z kartą gwarancyjną lub jej odpowiednikiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady rzeczy będących nagrodami). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
4.15. Zamówienie Nagrody zostanie zrealizowane w terminie 21 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia jego przyjęcia. 
4.16. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego 
i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.
4.17. Nagroda:
 1. która nie zostanie odebrana przez Uczestnika,
 2. której odbioru Uczestnik odmówił,
 3. której potwierdzenia odbioru Uczestnik odmówił, przepada.
4.18. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy Uczestnik Programu Konkursowego spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie.
 
V. REKLAMACJE DOTYCZĄCE NAGRÓD
 
5.1. W przypadku odebrania Nagrody Uczestnik zobowiązany jest o sprawdzenie, czy zamówiona Nagroda odpowiada zamówieniu w obecności osoby ją wydającej. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem należy wypełnić Formularz Reklamacji, 
w tym uzyskać podpis osoby wydającej Nagrodę.
5.2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem będą uwzględniane jedynie na podstawie Formularza Reklamacji. W razie braku wypełnienia Formularza Reklamacji zgodnie z Regulaminem przyjmuje się, że Nagroda została przyjęta bez zastrzeżeń. 
5.3. Reklamacje z powodu uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem Uczestnik może zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wydania Nagrody. W tym celu Uczestnik powinien przesłać Nagrodę z wypełnionym Formularzem Reklamacji na adres Organizatora 
z dopiskiem „Reklamacja – „LuxPlus". O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data przyjęcia reklamacji w siedzibie Organizatora.
5.4. W przypadku uwzględnienia przez Organizatora reklamacji dotyczącej uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem Nagroda zostanie wymieniona w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na Nagrodę tego samego rodzaju, o ile będzie ona 
w aktualnym Katalogu Nagród. Jeżeli Nagroda nie będzie figurowała w aktualnym Katalogu Nagród, Organizator wymieni uszkodzoną lub niezgodną z zamówieniem Nagrodę na inną Nagrodę o takiej samej Wartości Punktowej wybraną przez Uczestnika z aktualnego Katalogu Nagród. 
5.5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu Nagrody.
5.6. Nagroda posiadająca kartę gwarancyjną lub jej odpowiednik może być reklamowana wyłącznie w punktach serwisowych podanych na wskazanych dokumentach.
5.7. Jeżeli postanowienia tego rozdziału nie stanowią inaczej, do rozpatrywania reklamacji dotyczących Nagród, w szczególności reklamacji związanych z niedostarczeniem zamówionej Nagrody, stosuje się postanowienia rozdziału VI dotyczące reklamacji z tytułu przebiegu Konkursu.
 
VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU
 
6.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania Programu Konkursowego oraz w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia z dopiskiem Reklamacja „LuxPlus“ 
O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data przyjęcia reklamacji w siedzibie Organizatora.
6.2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 
6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika/login, adres 
do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
7.1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
7.2. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania Programu Konkursowego 
w każdym czasie bez konieczności podania przyczyny.
7.4. Przystępując do Programu Konkursowego Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
7.5. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora:  www.luxplus.pl.
 
 
Regulamin zatwierdzony został przez
Grupa Luxpol Wolek Sp.K
 
Marcin Wolek